دوره و شماره: دوره 6، شماره 3 - شماره پیاپی 20، بهار 1388 
6. مدلهای ایمنی برای راههای شهری ایران

محمود عامری؛ محمد حسن میرابی مقدم