دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 35، تابستان 1392 
1. تأثیر تقاضای متغیر بر مسیریابی اتوبوس تندرو

محمود صفارزاده؛ امیر رضا ممدوحی؛ محمود صفارزاده