دوره و شماره: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 38، بهار 1393 
2. تاثیر فضاهای خالی بالاستی روی پاسخ های دینامیکی تراورس های بتنی

علی منصور خاکی؛ ارسلان صالحی کلام؛ ارسلان صالحی کلام