نویسنده = محمود احمدی نژاد
ارزیابی مقاومت صیقلی سنگدانه های رویه راه در ایران

دوره 7، شماره 1، اردیبهشت 1389

محمود احمدی نژاد؛ محمود عامری


بررسی همبستگی بین ارزش صیقلی با دیگر خصوصیات فیزیکی و مکانیکی سنگدانه ها

دوره 7، شماره 1، اردیبهشت 1389

محمود احمدی نژاد؛ محمود عامری


مقایسه نتایج مدلهای آماری و شبکه عصبی در پیش بینی تعداد تصادفات در تقاطعات

دوره 4، شماره 4، بهمن 1386

شهریار افندی زاده؛ سیدابراهیم عبدالمنافی؛ محمود احمدی نژاد


مدل‌سازی شدت تصادفات موتورسیکلت در شهر تهران

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1385

جلیل شاهی؛ محمود احمدی نژاد؛ عبدالرضا شیخ الاسلامی؛ دانشگاه علم و صنعت ایران