بررسی نقش بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی در جذب حمل جاده‌ای کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تهران، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تهران، ایران

10.22034/tri.2021.273317.2871

چکیده

ترانزیت کالا، یکی از پرسودترین خدمات تجاری دنیا به شمار می‌رود. چنانچه صنعت ترانزیت کشور توسعه یابد می‌تواند توسعه تجارت، افزایش رقابت‌پذیری، تثبیت قیمت‌ها، توسعه منابع کمیاب و محدود، توزیع مناسب و بهینه نیروی کار و همچنین گسترش و توسعه صنعت گردشگری و افزایش درآمد ملی و اشتغال را به همراه داشته باشد. با توجه به اهمیت موضوع، در این پژوهش نقش بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی در جذب حمل جاده‌ای کشور موردبررسی قرارگرفته است. برای این منظور ابتدا روند تجارت در بین بلوک‌های اقتصادی بررسی‌شده و در ادامه تقاضای ترانزیت در بخش حمل‌ونقل جاده‌ای کشور با استفاده از مدل جاذبه موردبررسی قرارگرفته است. نتایج بررسی روند تجارت در بین بلوک‌های اقتصادی و تجارت بین کشورهای مختلف نشان می‌دهد که پتانسیل ترانزیت اولیه برای عبور از کریدورهای ایران می‌تواند وجود داشته باشد. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می‌دهد که متغیر نرخ تعرفه ازلحاظ آماری معنادار و ضریب آن 53/0 می‌باشد و بیان می‌کند که با افزایش یک درصد در نرخ تعرفه میزان تقاضای ترانزیت در بخش حمل‌ونقل جاده‌ای کشور 53/0 کاهش می‌یابد. همچنین متغیر تولید ناخالص داخلی کشورهای ترکیه، عراق، افغانستان، آذربایجان، ترکمنستان، امارات ازلحاظ آماری معنادار و ضریب آن 36/0می‌باشد و بیان می‌کند که با افزایش یک درصد در تولید ناخالص داخلی کشورهای مذکور، میزان تقاضای ترانزیت در بخش حمل‌ونقل جاده‌ای کشور 36/0درصد افزایش می‌یابد. همچنین نتایج متغیر فاصله جغرافیایی بیان می‌کند که رابطه منفی بین فاصله جغرافیایی کشورهای موردبررسی و تقاضای ترانزیت وجود دارد. همچنین در ادامه اثر شوک‌های متغیرهای موردبررسی بر یکدیگر بررسی‌شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the role of regional and international markets in attracting road transport in Iran

نویسندگان [English]

  • Parisa Bazdar Ardebili 1
  • Peyman Pejmanzad 2
  • Sekineh Shamsaie 2
1 Instructor, Housing & Urban Development Research Center, Tehran, Iran.
2 M.Sc., Grad., Housing & Urban Development Research Center, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Transit or transit of goods is one of the most profitable commercial services in the world. In addition to generating income, transit's economic activity generates regional security to attract domestic and foreign investment through employment, increased national security, development and regional development. Therefore, considering the importance of the issue, this study investigates the significant share of road haulage in regional and international markets. For this purpose, the trade process among economic blocks is first studied and then the transit demand in the road transport sector of the country is studied using the gravity model. The results of the study of trade trends between economic and trade blocs between different countries show that there is potential for transit through Iran corridors. The results of model estimation show that the variable of tariff rate is statistically significant and its coefficient is 0.53. in other words, With a one percent increase in tariff rate and shipping time، Transit demand in the country's road transport sector declined by 0.53%. The coefficient of GDP of Turkey, Iraq, Afghanistan, Azerbaijan, Turkmenistan, UAE is 0.36.This shows that transit demand in the Iranian road transport sector increases by 0.36 with a one percent increase in GDP in the countries under study. Also the results of variable geographical distance indicate that there is a negative and significant relationship with the coefficient of -5.27 between the geographical distance of the surveyed countries and transit demand in the country's road transport sector. In addition, the effects of the shocks on the variables under study are examined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Regional and international markets
  • road transportation
  • Gravity model
- افلاطونی، ع.، (1394)، "تجزیه‌وتحلیل آماری با EViews در تحقیقات حسابداری و مدیریت مالی"، انتشارات ترمه.
 
- بازدار اردبیلی، پ. گنجی زهرایی، ه. و پژمان­زاد، پ.، (1397)،"­بررسی ترانزیت در بخش حمل­ونقل ریلی کشور با استفاده از مدل جاذبه"، پژوهشنامه حمل­ونقل، شماره 57، ص.263-253.
 
- دوست خواه واجاری، ر. و قلی زاده، م.، (1394)، "شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر ترانزیت جاده‌ای کالا از کشور"، دومین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی، دی ماه، مرکز همایش‌های بین‌المللی شهید بهشتی، تهران.
 
- رضایی ارجرودی، ع. تسبیحی، ا. و شهنی دزفولیان، ر.، (1395)، "­الگوی اثر ترانزیت بر بخش حمل‌ونقل جاده­ای با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری"، نهمین کنگره ملی مهندسی عمران، 21 و 22، دانشگاه فردوسی مشهد.
 
-شهرکی مقدم، ح. کریمیان بستانی، م.  و انوری، م.، (1399)، "ترانزیت جاده­ای و اثر آن بر توسعه اقتصاد روستایی منطقه سیستان­"، فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، سال نهم، شماره اول، پیاپی 31، ص.130-113.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- سپاهی، ع.، (1394)، "تحلیل پتانسیل­های صنعت ترانزیت ریلی بار از جمهوری اسلامی ایران"، کنفرانس بین‌المللی پژوهش­های نوین در مدیریت و مهندسی صنایع، تهران، شرکت مدیران ایده پردازان پایتخت ایلیا.
 
- دفتر فناوری ارتباطات و اطلاعات، (1398)، "سالنامه آماری سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده­ای کشور"، سازمان راهداری و حمل­ونقل جاده­ای کشور، معاونت برنامه­ریزی.
 
- معاونت برنامه‌ریزی و اقتصاد حمل­ونقل، (1395)،
"­آشنایی با فرآیندها و درآمدهای ناشی از ترانزیت کالا از کشور"،  وزارت راه و شهرسازی.
 
 
 
- http://www.Trademap.org