ارایه مدلی برای سیستم مدیریت روسازی راه‌های روستایی استان مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه علم و فناوری مازندران، بهشهر، ایران

10.22034/tri.2021.142129

چکیده

در سیستم نگهداری راهها، گزینه­های مختلفی برای ترمیم و نگهداری مطرح می­گردد. اما به واسطه محدودیت منابع، می بایست از میان گزینه­های مختلف موجود، گزینه ای مدنظر قرار گیرد که با کمترین هزینه اهداف مورد نظر را تامین نماید و از خسارات زیان بار آتی جلوگیری کند. هدف از پژوهش حاضر بررسی مدیریت روسازی شبکه راه­های روستایی استان مازندران می­باشد. یکی از مهمترین مراحل در سیستم مدیریت روسازی ارزیابی شرایط فعلی روسازی می­باشد که بدین منظور از شاخص­های گوناگونی استفاده می­شود. یکی از شاخص­ها که از تحلیل داده­های برداشت خرابی استخراج می­گردد، شاخص PCI بوده که جز بهترین شاخص­ها جهت ارزیابی خرابی راه­های ایران می­باشد. در این پژوهش پس از برداشت­های میدانی و ارزیابی خرابی ها و تحلیل ان با نرم افزار Micro Paver مشخص گردید که روسازی­های جاده­ای روستایی "شرایط مناسب" با میانگین 76PCI  داشتند. روسازی­های آسفالتی که 87 درصد از موجودی روسازی را تشکیل می­دهند، دارای میانگینPCI متوسط 74 بودند. روسازی­های بتنی، که 13 درصد از موجودی روسازی را تشکیل می دهند، دارای مقدار کمی بالاتر از PCI 87 بودند. نتایج نشان داد که میزان بودجه پیش بینی شده در حال حاضر 2.0M / YR  (تقریبا) است، احتمالاً به کاهش 6 درصدی در کل PCI و همچنین افزایش رکود M & R در طی پنج سال آینده منجر خواهد شد. میزان بودجه 7.1 M/YR حذف رکود تعیین شده بود که در طول دوره تجزیه و تحلیل پنج ساله، کمترین هزینه کل را به دست آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Pavement Management System Model for Rural Roads in Mazandaran Province

نویسنده [English]

  • Rezvan Babagoli
Assistant professor, Department of Civil Engineering, University of Science and Technology of Mazandaran, Behshahr, Iran
چکیده [English]

In the road maintenance system, there are several options for repair and maintenance. But due to resource constraints, one should take into account the various options available to provide the lowest cost with the desired goals and prevent future losses. The purpose of this study was to investigate the management of rural roads in Mazandaran province. One of the most important steps in the management system is to evaluate the current conditions of the pavement, which uses a variety of indicators. One of the indicators derived from the analysis of failure data analysis is the PCI index, which is one of the best indicators for assessing the failure of Iran's roads. In this research, after field observations and evaluation of failures and analysis with Micro Paver software, it was determined that rural road pavements had "suitable conditions" with an average of 76PCI. Asphalt pavement, which represents 87% of the pavement inventory, had an average PCI average of 74. Concrete pavements, which constitute 13% of the pavement inventory, were slightly higher than the 87­ PCI. The results indicate that the projected budget is currently 2.0M / YR (approximately), possibly leading to a 6% decline in the overall PCI, as well as an increase in M ​​& R stagnation over the next five years. The 7.1 M / YR budget was set to eliminate the recession, which achieved the lowest total cost during the five-year analysis period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pci
  • Micro Paver
  • Destruction of Roads
  • Maintenance and Renovation Budgets
-قاسم زاده طهرانی، ح.، (1383)، "طراحی سیستم مدیریت روسازی راه (مطالعه موردی­: شبکه راه­های روستایی استان خراسان)"، دومین همایش قیر و آسفالت ایران، تهران، موسسه قیر و آسفالت ایران، دانشکده فنی دانشگاه تهران.
-طباطبایی، ن. و افلاکی، س.، (1382)، "تدوین یک سیستم کامپیوتری مدیریت نگهداری روسازی شبکه راه"، ششمین کنفرانس بین­المللی مهندسی عمران، اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، عمران.
-محمدزاده مقدم، ا. صحاف، س.ع. شهابیان مقدم، ر. و دارینی، م.، (1396)، "ارزیابی وضعیت شبکه روسازی به کمک نرم افزار Micro Paver (مطالعه موردی­: شبکه
راه­های درون شهری شهرستان نیشابور)"، سومین کنفرانس سالانه پژوهش­های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری، شیراز، موسسه معماری و شهرسازی سفیران راه مهرازی.
 
 
-معظمی، د.، (1387)، "مدیریت روسازی در سطح شبکه با Micro Paver"، هشتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و
ترافیک ایران، تهران، سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران، معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران.
-ولی، ر. و کیامهر، ر.، (1393)، "مدیریت روسازی درسطح شبکه با نرم­افزار پیور مطالعه موردی راه­های روستایی شهرستان خرمدره"، کنفرانس ملی الکترونیکی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه­ریزی، معماری و شهرسازی اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه­ریزی، معماری و شهرسازی، تهران، موسسه آموزش عالی مهر اروند، مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار.
 
-Moazami, D., Muniandy, R., Hamid, H., & Yusoff, Z., (2010), “Developing a Comprehensive Pavement Management System in Tehran”, Iran Using Micro Paver, Electronic Journal of Geotechnical Engineering, 15, pp.1782–1792.