ارزیابی تأثیر دسترسی‌ها بر عملکرد و ایمنی راه‌های بین‌شهری

نویسندگان

1 دانشیار، گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد‌، گروه عمران، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

3 دانشجوی دکتری، گروه عمران، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

چکیده

امروزه یکی از معضلات اساسی شبکه راه­های کشور، وجود دسترسی­های غیر ایمن فراوان است. با افزایش تعداد دسترسی‌ها، پتانسیل تصادف، تأخیر، زمان سفر و تراکم افزایش یافته و از درجه عملکردی و ظرفیت راه­ها کاسته می‌شود. در این پژوهش، تأثیر تراکم دسترسی بر ایمنی و عملکرد راه­ها در دو شاخه­ جداگانه بررسی شده است. بر همین اساس، ابتدا در بخش تأثیر ایمنی، اطلاعات تصادفات سه محور از استان آذربایجان شرقی برای سال­های 92، 93 و 94 جمع­آوری شد. سپس بررسی تأثیر تراکم دسترسی بر نرخ تصادفات در محورهای مذکور به‌طور جداگانه انجام شده و با استفاده از مدلسازی بین متغیرها، رابطه بین آن‌ها بررسی شد. مهم­ترین نتیجه در این بخش، وجود سطح معناداری بین تراکم دسترسی در مسیر بزرگراهی و دوخطه جدا نشده (ارتباط مستقیم بین دو پارامتر) و عدم ارتباط بین این دو پارامتر در مسیر آزادراهی می­باشد. با توجه به دخیل بودن دیگر عوامل در ورودی شهرها، قطعات نزدیک ورودی شهرها از تحلیل موردنظر حذف شده­اند. سپس در بخش تأثیر عملکردی، اثر دسترسی‌ها بر تأخیر، زمان سفر، سرعت و تراکم شبکه در طول 87 کیلومتر از جاده تبریز اهر بررسی شد. در این بخش برای شبیه‌سازی از چهار سناریوی ترافیکی مختلف در حالت­های مختلف دسترسی‌ها و نوع میانه، استفاده شد. نتایج به‌دست‌آمده حاکی از آن است که ادغام کردن دو دسترسی پرحجم در یک مسیر مستقیم، عملکرد ترافیک را بهبود بخشیده است. همچنین تبدیل مسیر دوخطه به چهار خطه باعث کاهش تأخیر، زمان سفر و تراکم می‌شود.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assess the Impacts of Access Road on Intercity Routes Performance

نویسندگان [English]

  • A. M. Rahimi 1
  • A. Moradi Madadloo 2
  • A. Mazaheri 3
1 Associate Professor, Civil Engineering Department, Faculty of Engineering, University of Zanjan, Zanjan, Iran
2 M.Sc., Student, Civil Engineering Department, Faculty of Engineering, University of Zanjan, Zanjan, Iran
3 Ph.D. Student, Civil Engineering Department, Faculty of Engineering, University of Zanjan, Zanjan, Iran
چکیده [English]

Look at the History of Transportation shows that efficient transport system, an important factor for the preservation and conservation of cities from ancient times to modern age .Technological and economic development of human society, human evolution happened very fast. With skyrocketing demand in the Networks, the traffic is not carried out to meet the transport demand. In such Networks, management solutions in the field of supply and demand, generally using a temporary solution to the problems remain. That is why other methods known as Unconventional method, used. One of these methods is U-turns. U-turn maneuver is one of the most complicated maneuvers which recently welcomed researchers. In this study, the Kermanshah - Biston highway were studied. Data collection was performed in one day with normal weather conditions for 6 hours using video techniques. After Data analyzing, network was modeled in Aimsun micro simulation. Considering the U-turn’s current condition in the study area, five scenarios were designed to find the best way to U-turn maneuver must be matched. Each scenario was simulated 5 times and each time for 1 hour. The simulations’ results revealed that replacing current U-turn with underpass is the best scenario in study area based on measure of effectiveness, so that network’s delays and travel time improved. Considering the data collection,
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Simulation
  • Aimsun
  • Delay
 
-Bellomo-McGee, (1993), “Guidelines for Providing Access to Transportation”. FHWA.
-Cribbins, P., Horn, J., Beeson, F. & Taylor, R. (1967), “Median Openings on Divided Highways: Their Effect on Accident Rates and Level of Service”.
-Eisele, W. L. & Toycen, C. M. (2005),  “Identifying and quantifying operational and safety performance measures for access management: micro-simulation results”. Citeseer.
-Flora, J. W. & Keitt, K. M. (1982), “Access management for streets and highways”.
-Glennon, J. C. )1975(, “Technical Guidelines for the Control of Direct Access to Arterial Highways, Department of Transportation”, Federal Highway Administration, Office of Research and Development.
-Gluck, J. S., Levinson, H. S. & Stover, V. G. (1999), “Impacts of access management techniques, Transportation Research Board”.
-Head, J. A. (1959), “Predicting traffic accidents from roadway elements on urban extensions of state highways”. Highway Research Board Bulletin, 208, pp.45-63.
-Huang, B., Zhang, Y., Lu, J. & Lu, L. (2013), “A Simulation Study for Minimizing Operating Speed Variation of Multilane Highways by Controlling Access”. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 96,
pp.2767-2781.
-Koepke, F. J. & Levinson, H. S. (1992), “Access management guidelines for activity centers”.
-Levinson, H. & Gluck, J. (2000), “Access Spacing and Safety: Recent Research Results”.  Fourth National Access Management Conference.
-Levinson, H. S., Koepke,, F. & Allyn, D., (2000), “Indirect Left Turns The Michigan Experience”. 4th Annual Access Management Conference Portland, Oregan.
-Papayannoulis, V., S. Gluck, J. & Feeney, K., (1999),  “Access Spacing And Traffic Safety. TRB Circular E-C019: Urban Street Symposium.
-Preston, H., Newton, R., Keltner, D. & Albrecht, C. (1998), “Statistical Relationship Between Vehicular Crashes and Highway Access”.
-Zhang, G. & Lu, J. (2010), “Study on signalized access points using microscopic traffic simulation”. Traffic and Transportation Studies.