ارزیابی اثربخشی نوشتار افقی سطح راه بر روی کاهش سرعت رانندگان وسائل نقلیه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی، بابل، ایران

2 استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی، بابل، ایران

چکیده

بررسی رفتاری عملکرد رانندگان وسایل نقلیه در این تحقیق مدنظر قرار گرفته است؛ با توجه به اینکه در مراجع عامل سرعت بالا بعنوان یکی از دلایل وقوع تصادفات عنوان می شود و یا بر شدت تصادفات می افزاید، پژوهشگران حمل و نقل همواره در جستجوی ارائه­ی طرح های موثر در خصوص کاهش سرعت وسایل نقلیه می باشند. در این پژوهش تاثیر اجرای نوعی از خط کشی سطح (اعلام محدودیت سرعت بر سطح روسازی) بر رفتار عملکردی رانندگان در جهت آرام‌سازی جریان ترافیک در دنیای واقعی و نیز در مقایسه با دنیای مجازی(دستگاه شبیه ساز رانندگی) مورد ارزیابی قرار گیرد. نتایج شبیه سازی رفتار عملکردی 60 شرکت کننده(39 مرد و 21 زن با میانگین سنی 2/27 سال و انحراف استاندارد 7/5 و حداقل 3 سال سابقه رانندگی) در دستگاه شبیه ساز رانندگی، نشان داد که رانندگان پس از اجرای طرح، رفتار ایمن تری را ( با سرعت کمتری را ) به هنگام رانندگی از خود به نمایش گذاشتند. بر اساس این نتایج، میانگین سرعت رانندگان از 87/91 به 21/77 کیلومتر بر ساعت و دیگر پارامتر ارزیابی ایمنی (جابجایی جانبی) آنها در مسیر حرکت خود از 44 به 31 سانتی متر رسیده است. همچنین، تحلیل
داده های دنیای واقعی در مورد 1227 وسیله نقلیه در مطالعات قبل و 1073 وسیله نقلیه در مطالعات بعد نشان داد که میانگین سرعت وسیله نقلیه عبوری از مقطع مورد نظر پس از اجرای خط کشی از 38/86 به 12/79 کیلومتر بر ساعت رسیده است. از آماره آزمون t برای اعتبارسنجی داداه های خروجی از دستگاه شبیه ساز استفاده شده است که نشان دهنده میزان شباهت بالای نتایج مطالعات میدانی و دستگاه شبیه ساز رانندگی بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Effectiveness of Horizontal Pavement Marking on Reduction of Vehicles’ Speed

نویسندگان [English]

  • A. Sheykhfard 1
  • F.R. Haghighi 2
1 Ph.D., Student, Civil Engineering Department, Babol Noshirvani University of Technology, Babol, Iran
2 Assistant Professor, Civil Engineering Department, Babol Noshirvani University of Technology, Babol, Iran.
چکیده [English]

In the present study, Behavioral Evaluation of drivers' performances is been considered. Based on different studies, High speed is known as one of most causes of accidents occurrences or the increase of accidents severity. Thus, transportation researchers are always looking forward the presentation of effective solutions about the decrease of vehicles speed. In this study, effect one type of pavement marking as a traffic calming system (Speed Limitation on pavement) was considered on drivers' performance in real and virtual (driving simulation) environments .Results of Simulation of 60 participants' performance (39 men, 21 women, at least 3 years driving, Age Average: 27.2 and S.D: 5.7) using driving simulator showed that drivers drove using safer behavior (less speeds) after the implementation of pavement marking. Based on results, speeds average decreased from 91.87 km/h to 77.21km/h. Also, the relative displacement of vehicle decreased from 44 cm to 31 cm. In the real environment, analysis of 1227 vehicles (before the study) and 1073 vehicles (after study) indicated that vehicles' speed average after the implementation of pavement driving decreased from 86.38 km/h to 79.12 km/h. Moreover, the result of the
T-test showed a high similarity between the results of real and virtual environments.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Traffic Calming
  • Driving Simulation
  • Drivers’ Behavior
  • Pavement Marking
  • Speed
حقیقی، ف.ر.، پوروطن، م.، یوسفی، ح.، (1393)،­"آرامسازی ورودی شهرهای خطی با استفاده از دو نوع خط کشی سطح راه: مطالعه موردی ورودی شهر ایزدشهر"، چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل­و­نقل و ترافیک، تهران.
- حقیقی، ف.ر.، جعفری، ر.، اکبری، ع.، (1393)، "­ارزیابی تاثیر تابلوهای محدودیت سرعت بر کاهش سرعت رانندگان در دنیای واقعی و دنیای مجازی". چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل­و­نقل و ترافیک، تهران.
- سازمان پزشکی قانونی ایران، (1393)، گروه آمار سازمان پزشکی قانونی کشور،‏www.lmo.ir‏.‏
- فلاح زاده ، ح. (1385)، "اپیدمیولوژی توصیفی تصادفات در استان یزد"، مجله علمی پزشکی قانونی­، سال 12­،
شماره 158.
‏- وزارت راه و شهرسازی (1385)، "مدیریت ایمنی راه"، تألیف: بانک توسعه آسیایی، ترجمه: معاونت آمـوزش، تحقیقـات و فنـاوری، پاییز.
-وهاب­زاده­، الف، (1387)،"­تاثیر عامل انسانی بر وقوع تصادفات رانندگی آزادراه کرج- قزوین در سال 84 و راه­های کنترل و کاهش آن"، فصلنامه مدیریت ترافیک­، سال سوم­، شماره 8­.
-Arnold, E. D. and K. E. Lantz. “Evaluation of Best Practices in Traffic Operations and Safety: Phase I: Flashing LED Stop Sign and Optical Speed Bars”. Final Report
VTRC 07-R34. Virginia Transportation Research Council.
-Bella, F.,(2013), “Driver perception of roadside configurations on two-lane rural roads: Effects on speed and lateral placement”. Accident Analysis and Prevention 50, pp. 251–262.
-Guo,Y, Liu,P,  Liang,Q and Wang,W (2016),” Effects of parallelogram-shaped pavement markings on vehicle speed and safety of pedestrian crosswalks on urban roads in China” .Accident Analysis and Prevention, in press.
-Latoski, S. Optical Speed Zone for Rural Two-Lane Highways (2009), “Institute of Transportation Engineers”. ITE Journal. http://www.allbusiness.com/government/government-bodies-offices-regionallocal/ 12267899-1.html. Accessed August.
-Meyer, E. (2000), “A Literature Review of Perceptual Countermeasures to Speeding, University of Kansas, Lawrence, KS.
-Michael Hunter, Saroch Boonsiripant, Angshuman Guin, Michael O. Rodgers and David Jared. Evaluation of the Effectiveness of Converging Chevron Pavement Markings in Reducing Speed on Freeway Ramps. Paper 10-2432. TRB 2010 Annual Meeting CD-ROM.