تبیین مدل بکارگیری قابلیتهای نوآوری فناورانه در حمل و نقل پایدار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری، گروه مدیریت تکنولوژی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت تکنولوژی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استاد، گروه مدیریت تکنولوژی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22034/tri.2021.81455

چکیده

درحال حاضر در بسیاری از صنایع، نوآوری فناورانه به مهمترین محرک دستیابی به موفقیت رقابتی تبدیل شده است. هدف از این تحقیق، تبیین مدل بکارگیری قابلیتهای نوآوری فناورانه در حمل و نقل پایدار بوده است. روش تحقیق از نوع توصیفی و پیمایشی و جهت پاسخگویی به پرسش های اصلی و فرعی از معادلات ساختاری استفاده گردید. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌های گردآوری شده از طریق توزیع پرسشنامه بین 145 نفر از مدیران، معاونین و کارشناسان در 43 شرکت فعال در حوزه حمل و نقل کشور که 108 نفر آنها با محقق همکاری نموده اند و با نرم‌افزار ایموس تحلیل شده‌اند، نشان داده است که قابلیت های نوآوری فناورانه در ایجاد حمل و نقل پایدار، موثر است و فرضیه کلی تایید و از بین فرضیه های موجود، 7 فرضیه تایید ومابقی آنها رد شده است. نوآوری مقاله حاضر نیز در این است که برای اولین بار تاثیر قابلیت های نوآوری فناورانه در ایجاد حمل و نقل پایدار بوسیله نرم افزار ایموس در سیستم حمل و نقل کشورمورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که قابلیت های نوآوری فناورانه در ایجاد حمل و نقل پایدار مؤثراست. شاخصهای برازندگی نیز حاکی از تأیید مدل می باشد. بر اساس نتایج این پژوهش پیشنهاداتی از قبیل نظارت و کنترل سیستماتیک بر روی روندهای توسعه تکنولوژی در سازمان در جهت بروز سازی سازمان، انتقال و به‫روزآوری دانش فنی، استقرار تکنولوژیهای جدید، همچنین تمرکز بر نوآوری از طریق بهبود نوآوری‌های نو و فناورانه می‌تواند همراه با جذب مشتریان بیشتر سبب توسعه‌ی مزیت‌های اقتصادی-رقابتی و ثبات شرکت و عملکرد بهتر شود، ارائه شده است

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Explaining the Model for Application of Technological Innovation Capabilities in Sustainable Transportation

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Salmani Mojaveri 1
  • Taghi Torabi 2
  • Reza Radfar 3
1 Ph.D., Grad., Department of Technology Management‌, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Department of Technology Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Professor, Department of Technology Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Currently, technological innovation is considered as the most important stimulus of achieving competitive advantage in many different industries. The aim of present paper aims at explaining the model for application of technological innovation capabilities in sustainable transportation. In this descriptive – survey study, structural equations are used to answer research main and side questions. Required data was collected through questionnaires distributed among 145 individuals (managers, vice presidents, and experts) in 43 transportation companies. Of these, 108 participated in the research. Collected data was analyzed using AMOS. Results demonstrated that capabilities of technological innovation affect the creation of sustainable transportation. According to results, main hypothesis is confirmed; seven of their approved and left over have been rejected. The innovation of this article is that for the first time, the impact of technological innovation capabilities on the creation of sustainable transport were calculated by AMOS software in the transportation system of country. Confirmatory factor analysis results showed that technological innovation capabilities are effective in creating sustainable transport. Fitness indexes also confirm the model. Several guidelines are suggested to systematically monitor technology development in the organization to bring it up to date, transfer and upgrade technical knowledge, establish novel technologies, focus on innovation by improving novel and technological innovations as well as attracting more costumers leading to competitive – economic advantage, company stability and better performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technological innovation capabilities
  • sustainable transportation
  • active transportation companies
-استادی جعفری، م. و رصافی، ا.ع.، (1392)، "­ارزیابی
سیاست­های توسعه پایدار در بخش حمل ونقل شهری با استفاده از مدل­های سیستم پویایی­، مطالعه موردی: شهرمشهد"، فصلنامه  مدیریت شهری، دوره11، شماره 31، ص. 281-294.
 
 
-جعفریان­مقدم، ا.ر.، (1397)، "­کاربردهای نوین قابلیتهای فناوری شبکه­های هوشمند بین خوردویی در صنعت راه­آهن (بسترهای جدید جهت ظهور شرکتهای دانش بنیان در حوزه حمل و نقل ریلی)"، فصلنامه رشد فناوری، دوره 14، شماره 54،
ص. 63-72.
 
-رصافی، ا.ع. و رزآبادیپور، ش.، (1388)، "بررسی توسعه پایدار حمل و نقل در ایران با استفاده ازتحلیل چند هدفی"، نشریه علوم وتکنولوژی محیط زیست، دوره یازدهم، شماره2،
ص.32-45.
 
-زند حسامی، ح. و آشتیانی­پور، ز.، (1392)،
"تحلیل چگونگی تاثیر قابلیت‎های نوآوری‎های فناورانه
بر رقابت­پذیری شرکت‎های کوچک و متوسط"، فصلنامه مدیریت نوآوری، دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 4، تابستان 1392، ص. 1-24.
 
-سلمانی­مجاوری، ح.ر.، ترابی، ت. و رادفر، ر.، (1397)، "تاثیر مولفه­های قابلیت نوآوری فناورانه بر حمل و نقل پایدار در ابعاد اقتصادی و اجتماعی"، فصلنامه مهندسی حمل و نقل، دوره 10، شماره 1، شماره پیاپی 38، پاییز، ص. 171-188.
 
-شوال­پور، س. فروزان مهر، م. و خواجه­پور، م.، (۱۳۹۶)، "شاخص­های فناورانه و گنوآورانه در دستیابی به حمل و نقل هوشمند"، سومین کنفرانس بین­المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی، دانشگاه علامه مجلسی، تهران.
 
-حبیبی، آ. ایزدیار، ص. و  سرافرازی، ا.، (1393)، "تصمیم‌گیری چند معیاره فازی"، سیمای دانش، تهران.
 
-Caputo, M., Lamberti, E., Cammarano, A. and Michelino, F., (2015), "Exploring the impact of open innovation on firm performancesManagement Decision", Vol. 54, pp.1788 – 1812.
 
-Cesar Camison, Ana and villar, Lopez. (2014) " Organizational innovation as an enabler of technological innovation capabilities and firm performance". Journal of Business Research, Vol. 67, pp 2891–2902.
 
-Deakin, M., (2002), ­"Modelling the development of sustainable communities in Edinburg’s South East Wedge", planning practice and research, Vol. 17, No.3, pp. 331-33.
 
-Haghshenas, H., Vaziri, M­. and Gholamialam, A., ( 2015), "Evaluation of sustainable policy in urban transportation using system dynamics and world cities data: A case study in Isfahan", Cities, Vol. 45, pp 104-115.
 
-Marlon G, Boarnet, (2008), "Transportation Infrastructure and Sustainable Development. New Planning Approaches. For Urban Growth", University of California, Irvine. metrostudies.berkeley.edu.
 
-Moradi, M., Khabiri, M. M. and Fallah Nezhad, M. S., (2017), “ Determination of effective travel variables on air transport demand with Using Structural Equation” International Journal of Transportation Engineering, Vol.6, No. 4,
pp. 285-303.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Rajak, S., Hrthiban, P. and Dhanalakshmi, R., (2016), "Sustainable Transportation Systems performance evaluation using fuzzy",
ISSN­: 1470-160X, p­p. 25-50.
 
-Yam, Richard c.m., Cheng Guan,  jian., Fai Pun, kit and  P.Y. Tang, Esther, (2004), “An audit of technological innovation capabilities in chinese firms: some empirical findings in beijing, china", Research policy. Vol.­33.
p­p. 1123–1140.
 
-Rock, Sarah, Ahern, Aoife and Caulfield, Brian, (2016), "The economic boom, bust and transport inequity in suburban Dublin, Ireland", Research in Transportation Economic, Vol.57, pp.32-43.
 
-Schilling, M. A. and Vasco, C.E., (2000), "Product and Process Technological Change and the Adoption of Modular Organizational Forms", Academy of Management Journal 2001, Vol. 44, No. 6, pp. 1149-1168.
 
-Tian, Z., Jia, L., Dong, H., Su, F. and Zhang, Z. (2016), “Analysis of Urban Road Traffic Network Based on Complex Network", Procedia Engineering, Vol. 137, pp. 537-546.
 
 
-Yam, R., Guan, J., Pun, K. F. and Tang, E., (2004), "An audit of technological innovation capabilities in Chinese firms: some empirical findings in Beijing, China", Journal of Research Policy, Vol. 33, pp.1123-1140.