کلیدواژه‌ها = مدیریت روسازی
تفکیک خودکار نواحی قیرزده در روسازی آسفالتی با استفاده آنالیز چند سطحی تصویر

دوره 20، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 227-240

10.22034/tri.2022.326387.3009

سجاد رنجبر؛ فریدون مقدس نژاد؛ حمزه ذاکری


ارایه یک برنامه مدیریت روسازی با استفاده از الگوریتم ژنتیک

دوره 4، شماره 3، اردیبهشت 1386

فریدون مقدس نژاد؛ آزاده منتظری پور


ارائه مدلی برای مدیریت روسازی راه در سطح پروژه به روش تحلیل سلسله مراتبی

دوره 3، شماره 2، مرداد 1385

محمود صفارزاده؛ امیر کاووسی؛ محمود صفارزاده؛ محمد باقری ساری